ORDENSREGLER
Copyright © 2020 Romaltparken webmaster

Ordensregler -
gældende for H/F Romaltparken:


Adfærd i haverne
Der skal generelt vises hensyn til naboerne og undgås støjende adfærd - høj musik, hundeglam, råben og skrigen i haven. Truende adfærd overfor naboer accepteres ikke.
Fester/andre selskabeligheder skal helst varsles til naboerne i god tid - kontakt vores kontor herom. Vores stilletid SKAL respekteres. (Besluttet på medlemsmøde 2017).

Adresseændring:
Adresseændring skal ske inden to uger efter flytning. Husk at det ikke er nok at melde flytning til dit folkeregister, du skal også skriftlig melde flytning til kredskontoret. Flytning kan meddeles skriftligt til foreningens bestyrelse. Du kan oplyse om flytning via kontorets postkasse, sms eller e-mail til bestyrelsen@romaltparken.dk, hvis kontoret ikke er åbent. Husk at anføre haveforening og havenummer ved din henvendelse.

Afbrænding af haveaffald:
Affaldskontoret ved Randers kommune har udsendt regler og tidspunkter for afbrænding af bl.a. haveaffald.
Der må IKKE afbrændes haveaffald eller andet i haverne.
Det er tilladt at afbrænde RENT, TØRT TRÆ på et lille bålsted under 80 cm. hele året.

Affald - Brug af Containere -
De opstillede containere kan benyttes af alle medlemmer. Affald SKAL sorteres efter Kommunens regler for sortering. Haveaffald må IKKE "dumpes" på foreningens fællesarealer.
Der er opsat Containerne til køkkenaffald (restaffald), flasker og papir. Der tømmes for restaffald hver torsdag. Øvrige containere tømmes en gang hver måned.
Der må ikke placeres affald af nogen art udenfor containerne. Containerne må ikke overfyldes - lågene skal kunne lukkes. Alt andet affald SKAL aflevere på lossepladsen, som har følgende åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00.18.00, Lørdag kl. 10.00-16.00, Søndag i perioden 1 april - 30 september kl. 10.00-16.00.

Fællesarbejde:
Bestyrelsen indkalder alle haveejere til fællesarbejde en gang i hver sæson. Der er mødepligt. Regler for indkaldelse og fællesarbejde fastsættes af bestyrelsen.
(Besluttet på medlemsmøde 1998)
Havevandring:
Såfremt Kredsens ordensregler for vedligeholdelse af have og foreningens område ikke overholdes af medlemmet er bestyrelsen pligtige til at give en påtale/bod. Der foretages derfor hyppige havevandringer af bestyrelsen. (Besluttet på medlemsmøde 1994). Påmindelser/Boder afleveres i medlemmets postkasse ved haven/via sms.
Tillæg: Bunddække under hække er tilladt, såfremt der er enighed med nabo herom. (Vedtaget på GF 2018)

Husdyr - Katte og Hunde
Der må max være 2 katte/hunde på hvert havelod.
Katte-/hundeloven gælder naturligvis i vores forening.
Vores kattepolitik, som blev vedtaget på medlemsmødet 2015, siger at vores huskatte skal have øre-tatovering/chip. At du IKKE må fodre vildkatte. Randers Kommune samarbejder med Kattens Værn om indfangning af vildkatte. Kontakt kontoret herom. Katte loven siger, at huskatte kun må være i sin ejers have - at der evt. skal forefindes en løbegård til katte, at politiet kan give bøder/kræve katte fjernet hvis lovene ikke overholdes.
Have-indgang
Er din have med indgang fra en sidevej, må indgang flyttes. Indgang må flyttes, således at du får indgang fra gade. Flytning af indgang skal oplyses, via en tegning, til bestyrelsen.
Betaling for rettelse af vejskiltning betales af medlem.
(Vedtaget på GF 2018)

Hastighed i foreningsområdet - Motorkøretøjer:
Der må køres med motorkøretøjer i havekolonien, men hastigheden må ikke overstige 20 km/t.
Husk, at der også er små børn i haver og på veje.

Hækkene i området:
Foreningens hækkehøjder skal være ensartede. Hække skal være af tjørnehæk eller ligusterhæk. Udskiftning af hæk imellem naboer skal ske i nabo-enighed. Alle hække skal minimum være 160 høje og max 180 cm højde, max 20 cm brede fra stamme (20 cm på hver side af stammen)
Hækkehøjde naboer imellem skal være i enighed/aftalt med nabo. Vores hække klippes 2 gange om året - Hække skal fremstå nyklippede 1. juli og 1. oktober.
(Besluttet på GF 1998)
Tillæg: Minimumhøjden gælder ikke hække yngre end 5 år. Hække fra have til åben mark har ingen minimumhøjde. Hækkebredde skal være forsvarligt i forhold til hækkens almene sundhed og hæk-bredden må ikke være generende for tilgang på/ad veje. (Vedtaget på GF 2018)

P-plads i haven:
Der må etableres P-plads til køretøjer og trailere i haven. Bredden på indkørsel må max være 2,5 meter. Opsættes hegn/hæk som låge til indkørsel må dennes højde max være 180 cm. Der skal indgives en tegning vedrørende placering af P-plads til bestyrelsen. (Vedtaget på GF 2018)

Parkering af bil og trailere
Køretøjer må parkeres på veje og fælles områder. Trailere skal parkeres i haverne eller på foreningens trailerplads - plads til trailer, kan erhverves ved henvendelse til bestyrelsen. Campingvogne og både må ikke parkeres i området. Der kan gives dispensation herfor ved henvendelse til bestyrelsen. Parkering af køretøjer på fællesområder eller veje må ikke være til gene for udrykningsfartøjer.
Trailere placeret udenfor haven skal være tilkoblet en bil - langtidsparkering af trailer er ikke tilladt.
(Vedtaget på GF 2018)

Sæson i området:
Der er have sæson fra sommertid til vintertid.
Der må ikke overnattes i haverne udenfor havesæsonen.

Trailere
Trailere SKAL parkeres/overnatte på vores trailerplads/i din have. Trailere skal være hægtet på en bil, hvis den holder kortvarigt foran en have. Trailere må IKKE parkeres på vores fællesområder - veje, sideveje eller græsrabatter. Der kan gives dispensation til parkering i en kort periode, hvis denne indhentes inden traileren parkeres. Helårlig trailerplads erhverves ved henvendelse til kontoret -
Du får en nummeret plads til din trailer og egen nøgle til trailerpladsen. Leje af plads kr. 100,00 p.a. Du skal selv rense for ukrudt under og omkring din trailer.

Vand - vandur etc.:
Udskiftning af rør, haner og vandur betales af medlem
(Besluttet på medlemsmøde i 1994)
På dagen for åbning af vand - ved sæsonstart - har du pligt til at sikre, at der ikke sker unødigt vandspild i den have.
(Besluttet på GF i 1998)
Tillæg: Da hver have har eget vandur, må vand i haverne benyttes efter behov - herunder gælder at der må vaskes bil, drivhus etc. (Vedtaget på GF 2018)

Vandaflæsning:
Der indgives en årlig aflæsning af havens vandur. Indgives aflæsning ikke rettidigt iht. bestyrelsens meddelte, sidste korrekte dato for indgivelse af aflæsning, skønnes forbruget af bestyrelsen til 40 m2 og der gives bod.
(Besluttet på GF 1998)
Tillæg: Der fremsendes aflæsningskort til hver have. Dette lægges i postkassen ved haven. Aflæsning skal indgives jævnfør aflæsningskort. Ved udskiftning af vandur skal nedtaget vandur afleveres til bestyrelsen. Nyt opsat vandur skal kontrolleres af bestyrelsen.
(Besluttet på medlemsmøde 2019)

Veje/sideveje og fællesarealer - vedligeholdelse af
Veje/Sideveje og fællesarealer ved haverne skal vedligeholdes af medlem med hæk til disse.
Huller i vej skal opfyldes med sten/stabilgrus af medlem
Pligt til vedligeholdelse af sidevej deles imellem medlemmer med indgang fra sidevejen. Alle medlemmer med hæk til sidevej skal holde fællesarealet fri for ukrudt 50 cm fra hækstammen.
Bestyrelsen hjælper vedligeholdelse af med sideveje og græsrabatter, når/hvis der er ressourcer dertil.

GENERELT INFO:
Ved overtrædelse af ovennævnte, Kredsens Vedtægter og Ordensregler, kan bestyrelsen tildele medlemmet en bod, som opkræves via havelejen.
Ved Havevandring gælder: Før eventuel bod tildeles medlemmet, gives medlemmet en påmindelse.
(Vedtaget på GF 2018)
Ved gentagne overtrædelser af ordensregler og vedtægter - 3-4 gange/år - kan medlemmet opsiges af haveforeningen.
Påmindelser og boder fremsendes via kort, afleveret ved postkassen i haven/via sms til medlemmet.
Opsigelser fremsendes til haveadresse og til privatadresse (som afleveringsbrev)

En bod er fastsat til kr. 500,00.
(Besluttet på GF 2004)


HAVER TIL SALG

2021 Sæson-slut       Foreningens område                        Følg os på Facebook                   Info mht aktiviteter                Din mening er vigtig for os                        Læs Havenyt her                 Vildkatte         
Retur til forsiden